HPE Knowledge Club

Terms and conditions

Vítejte v programu odměn Hewlett Packard Enterprise Knowledge Club (dále jen „program“) podporovaném společností HEWLETT-PACKARD s.r.o., IČ: 17048851, DIČ: CZ17048851, se sídlem na adrese Za Brumlovkou 5/1559, Praha 4, Michle 140 00, Česká republika („HPE“ nebo „společnost“) a nabízeném vám jako zaměstnanci našeho zákazníka nebo fyzické osobě, za předpokladu, že přijmete tyto smluvní podmínky (dále jen „podmínky“), prohlášení společnosti o ochraně osobních údajů a jakékoli změny, které společnost provede. Vaše účast v programu je dobrovolná.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE TYTO PODMÍNKY OVLIVŇUJÍ VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA, JE DŮLEŽITÉ, ABYSTE SI JE POZORNĚ PŘEČETLI.

Účastí v Programu (jakožto „člen“): (i) potvrzujete, že jste dosáhli plnoletosti v jurisdikci, ve které máte bydliště, a že nejste jednotlivcem z veřejného sektoru (jak je definován v části 4 níže); (ii) vyjadřujete svůj souhlas se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů společností (jak je uvedeno v části 12 níže); a (iii) souhlasíte s těmito podmínkami, které mohou být čas od času změněny. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nemůžete se programu účastnit.

1. Získávání bodů. Bonusové body programu (dále jen „body“) získáte absolvováním kurzů v rámci vzdělávání HPE, které pak budete moci vyměnit za odměny ve formě a za podmínek stanovených v těchto podmínkách a na webových stránkách programu. V rámci tohoto programu budete za každý absolvovaný den kvalifikačního školení odměněni sto (100) body. Odměny se udělují od šesti set (600) bodů.

Body je možné získat pouze za způsobilé „placené“ kurzy dostupné na webových stránkách programu. Za bezplatné kurzy, semináře, přednášky nebo nákupy spojené s jinou nabídkou můžete získat méně bodů nebo také nemusíte získat žádné.

Společnost může kdykoli změnit způsob udělování bodů, včetně počtu bodů udělovaných za dokončení kurzu. Společnost si rovněž vyhrazuje právo stanovit maximální počet bodů, které je možné aktuálně nasbírat, a to tak, že vás o tom bude třicet (30) dní předem informovat.

2. Vypršení platnosti bodů. Platnost bodů připsaných na členský účet vyprší po 3 roky od jejich přidělení. Členové obdrží oznámení o končící platnosti bodů třicet (30) dní před jejím vypršením.

3. Členství. Abyste se mohli programu zúčastnit, musíte se nejprve stát jeho členy absolvováním kvalifikačního kurzu. Po jeho dokončení pak do týdne obdržíte uvítací e-mail s pokyny, jak se můžete do programu zapojit. Každý se může stát členem programu pouze jednou. Členové musí pro účast v programu použít jedinečnou e-mailovou adresu, se kterou nesmí být spojeno více členů.

Společnost může určit, komu udělí členství, a vaše členství také může kdykoli zrušit podle ustanovení oddílu 15 těchto podmínek.

4. Způsobilost. K účasti v tomto programu nejsou způsobilí zaměstnanci veřejného sektoru, úředníci a další jednotlivci z veřejného sektoru. „Veřejný sektor“ označuje:
  • (i) Jakéhokoli úředníka nebo zaměstnance subjektu veřejného sektoru nebo jakoukoli osobu jednající v oficiálním zastoupení subjektu veřejného sektoru nebo jeho jménem. „Subjekt veřejného sektoru“ zahrnuje jakýkoli subjekt, ve kterém má vláda více než 50% vlastnictví nebo který je vládou řízen.
  • (ii) Členy královských rodin.
  • (iii) Kandidáty na politický úřad.
  • (iv) Jakoukoli další osobu, která je podle platných zákonů považována za součást veřejného sektoru.

Tento program není dostupný ani Zaměstnancům společnosti HPE, přičemž za „Zaměstnancie HPE“ se v tomto případě považuje jakákoli osoba, která má uzavřený pracovněprávní vztah se společností Hewlett Packard Enterprise Company nebo kteroukoli z jejích dceřiných společností, včetně jakékoli entity patřící do nadnárodní skupiny Hewlett Packard Enterprise.

5. Body. Body budou udělovány a vkládány pouze na účet členů, kteří absolvují kvalifikační kurz. Body, které člen získá, mu zůstanou, i když změní zaměstnavatele.

6. Získání bodů se zpětnou účinností. Body nebudou uděleny zpětně za žádné dříve absolvované kurzy.

7. Žádná peněžní hodnota. Body nemají žádnou peněžní hodnotu a nejsou přenosné ani převoditelné.

8. Refundace. Pokud obdržíte refundaci za jakýkoli dokončený kurz, všechny body, které vám byly za tento kurz uděleny, budou z vašeho účtu odečteny.

9. Uplatnění bodů. Body můžete uplatnit podle pokynů uvedených v e-mailu, který obdržíte pokaždé, když získáte body.

10. Chyby. Společnost není povinna vyhovět žádosti o kompenzaci nepřesné hodnoty bodů způsobené chybou při tisku, produkci nebo publikování.

11. Dostupnost odměn. Společnost se bude snažit zajistit dostupnost všech odměn, nemůže však zaručit, že konkrétní položka bude dostupná. Pokud vybraná odměna nebude k dispozici, budou body vloženy členovi zpět na účet. Odměny udělené členovi nelze vrátit, proplatit ani zrušit.

12. Ochrana osobních údajů a zabezpečení dat. Společnost HPE je správcem osobních údajů, které člen poskytuje při účasti v programu, jako je jméno, příjmení, e-mailová adresa, registrační ID, ID účastníka, země trvalého pobytu a informace o kurzech absolvovaných v rámci vzdělávání HPE. Účastí v programu vyjadřujete svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s veškerými platnými zákony a postupy společnosti HPE na ochranu osobních údajů popsanými v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti HPE. Odměny jsou vypláceny prostřednictvím poskytovatelů služeb třetí strany (dále jen „poskytovatel(é)“). Účastí v programu jeho členové rovněž vyjadřují svůj souhlas se zpřístupněním výše uvedených osobních údajů poskytovateli (či poskytovatelům) výhradně za účelem poskytování odměn.

13. Kontrola. Udělenou odměnu jste povinni při přebírání zkontrolovat a ověřit, že je vyhovující. Pokud tomu tak není, musíte společnost o případné chybě neprodleně informovat. Pokud tak neučiníte, bude odměna považována za přijatou.

14. Změny programu. Společnost může:
  • a. kdykoli ukončit nebo pozastavit program, s uvedením důvodů nebo bez něj, a to zasláním oznámení třicet (30) dní předem, abyste mohli uplatnit body na svém účtu;
  • b. omezit, rozšířit nebo jinak změnit tento program (nebo jakékoli jeho aspekty); a/nebo
  • c. upravit tyto podmínky.
15. Zrušení členství. Pokud společnost dospěje k názoru, že jste zneužili některé z výsad programu nebo porušili kteroukoli z těchto podmínek, může bez upozornění zrušit vaše členství a to včetně jakýchkoli odměn, které jste nasbírali.

16. Neaktivita. Pokud na vašem účtu nebude po dobu 24 po sobě jdoucích měsíců zaznamenána žádná aktivita, váš účet bude smazán a všechny nasbírané body propadnou.

17. Daně, příspěvky na sociální zabezpečení a/nebo pojištění. Jste výhradně a přímo odpovědní za zaúčtování a zaplacení jakékoli daňové povinnosti, příspěvků na sociální zabezpečení a/nebo pojištění vyplývajících z vaší účasti v programu. Společnost nepřevezme žádnou odpovědnost za daně, příspěvky na sociální zabezpečení a/nebo pojištění vyplývající z vaší účasti v tomto programu či odměn, které můžete v rámci tohoto programu získat.

18. Zásady společnosti. Nesete výhradní odpovědnost za dodržování veškerých firemních zásad ve vaší firmě týkajících se vaší účasti v programu, včetně všech příslušných právních a etických norem.

19. BEZ ZÁRUKY. SPOLEČNOST A JEJÍ VEDENÍ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PROGRAMU, SOUVISEJÍCÍCH PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI TAKOVÉ ZÁRUKY.

20. DŮLEŽITÉ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI. SPOLEČNOST NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU (1) DÁRKOVÉHO KÓDU NEBO DÁRKOVÉHO POUKAZU PŘIJATÝCH ČLENEM, (2) JAKÉHOKOLI HESLA NEBO INFORMACÍ, KTERÉ SI ULOŽÍTE POD SVÝM ÚČTEM V POČÍTAČI NEBO MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ, POKUD DOJDE KE ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ VAŠEHO HESLA, POČÍTAČE NEBO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ. ZA PROBLÉMY SPOJENÉ S POUŽÍVÁNÍM DÁRKOVÝCH POUKAZŮ NESE ODPOVĚDNOST PŘÍSLUŠNÝ OBCHODNÍK. VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY PROBLÉMY SPOJENÉ S POUŽÍVÁNÍM DÁRKOVÝCH POUKAZŮ, JAKOŽ I S PODMÍNKAMI JEJICH POUŽÍVÁNÍ NESOU OBCHODNÍCI. SPOLEČNOST NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁHODNÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY. POKUD BUDE SPOLEČNOST Z JAKÉHOKOLI DŮVODU SHLEDÁNA ODPOVĚDNOU (VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA NEDBALOST NEBO PORUŠENÍ SMLOUVY), JEJÍ ODPOVĚDNOST BUDE OMEZENA JEDNÍM STEM AMERICKÝCH DOLARŮ (100 USD). BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ NEOMEZUJE ANI NEVYLUČUJE ŽÁDNÉ Z USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI, KTEROU NELZE OMEZIT NEBO VYLOUČIT ZE ZÁKONA.

21. Aktuálnost údajů. Jste povinni zajistit, aby údaje, které poskytnete společnosti, byly úplné a aktuální. Pokud se některé z vašich údajů změní, musíte společnost o této změně neprodleně informovat.

22. Definice. V těchto podmínkách výraz „včetně“ znamená „včetně mimo jiné“.

23. Postoupení. Společnost může program postoupit bez předchozího upozornění. Pokud se tak stane, společnost bude zproštěna jakýchkoli dalších závazků vůči vám a všechny přejdou na nového nabyvatele.

24. Přednost. V případě rozporu, nesrovnalostí nebo odlišností mezi těmito podmínkami a obsahem webových stránek programu mají přednost ustanovení těchto podmínek.

25. Salvátorská doložka. V případě, že některé ustanovení těchto podmínek bude prohlášeno za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, nebude tím nijak ovlivněna nebo narušena platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. V rozsahu povoleném platnými zákony se strany tímto zříkají jakéhokoli ustanovení zákona, které činí jakoukoli podmínku nebo ustanovení této smlouvy v jakémkoli ohledu neplatnou nebo nevymahatelnou.

Účast v programu nesmí za žádných okolností vést k:
  • - dohodě narušující hospodářskou soutěž; nebo
  • - zneužití dominantního postavení společnosti HPE nebo jiné zúčastněné strany na odpovídajícím trhu.
Dohodou narušující hospodářskou soutěž se rozumí jakákoli dohoda mezi společností HPE a jakoukoli jinou zúčastněnou stranou, rozhodnutí sdružení těchto stran a jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení, jiné narušení nebo ohrožení hospodářské soutěže, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak, nebo pokud není udělena výjimka příslušným orgánem v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Takovéto dohody narušující hospodářskou soutěž jsou zakázány platnými právními předpisy a jsou neplatné. Dohody, jejichž vliv na hospodářskou soutěž není významný, se obecně nepovažují za zakázané, pokud nejsou v rozporu s jinými právními předpisy.

26. Datum účinnosti. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2023 a nahrazují všechny předchozí verze. Používáním tohoto programu po tomto datu účinnosti vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Zveřejnění těchto podmínek na webových stránkách programu je považováno za jejich oznámení (v případech, kdy je takovéto oznámení vyžadováno).

27. Oznámení. Oznámení určená členům mohou být zaslána e-mailem nebo zveřejněna na webových stránkách programu.

28. Rozhodné právo a jurisdikce. Tyto podmínky, jakož i samotný program se řídí zákony země, ve které společnost HPE působí, a jurisdikce připadá soudům této země.

Zpět na:

Jak můžeme pomoci?

Potřebujete pomoc s volbou kurzu nebo máte obecné dotazy? Jsme tu, abychom vám pomáhali!
Naši odborníci odpovídají na otázky týkající se časových plánů kurzů a dokážou firmám zajistit přizpůsobené školení.